Lidmaatschapsvoorwaarden

Door alle vinkjes in het lidmaatschapsformulier in te vullen word je lid van JFAS en machtig je JFAS om, ter betaling van het totale contributiegeld voor de duur van het lidmaatschap, doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven en jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van JFAS.

Het betreft een jaarlijkse onherroepelijke machtiging. Het bedrag van €19,99 zal ieder jaar worden afgeschreven. Wanneer je lid wordt tussen 1 januari en 30 juni wordt het bedrag van €19,99 afgeschreven in maart, wanneer je lid wordt tussen 1 juli en 31 december gebeurt dit in oktoberDe contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de betreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijn. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens schriftelijk te melden aan JFAS. De automatische incasso geschiedt volgens de nieuwe SEPA-richtlijnen. 

Het lidmaatschap blijft geldig tot opzegging. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden. Wanneer je lid bent geworden tussen 1 januari en 31 juni dien je het lidmaatschap uiterlijk op 1 februari op te zeggen. Wanneer je lid bent geworden tussen 1 juli en 31 december dien je het lidmaatschap uiterlijk op 1 september op te zeggen. Als je het niet eens bent met de afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. 

Rechten en plichten van leden

Leden hebben het recht om deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde inhoudelijke en sociale activiteiten voor zover door het bestuur niet anders is bepaald;

Leden zullen altijd gevraagd worden om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van hen;

Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de jaarlijkse geldelijke bijdrage;

Leden hebben de plicht tot naleving van de statuten en het Huishoudelijke Reglement van de vereniging (welke te vinden zijn op de website onder het kopje 'Over JFAS', alsmede van de door het bestuur en de door het bestuur aangewezen commissies gegeven aanwijzingen;

Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te onderzoeken en te behandelen c.q. te doen onderzoeken of te doen behandelen en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 

Partners